Najczęściej zadawane pytania

📂 Pliki do pobrania

Analiza wielokryterialna planowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów dla aglomeracji beskidzkiej

Pobierz plik

Rozwój systemu zagospodarowania odpadami w Bielsku Białej

Pobierz plik

Studium wykonalności aglomeracji beskidzkiej

Pobierz plik

Ocena ekologicznych skutków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

Pobierz plik

Dlaczego rozpoczęto rozmowy na temat ITPO?

Za względu na problem ze wzrostem kosztów zagospodarowania (w tym składowania) odpadów, które nie nadają się do recyklingu oraz lawinowo rosnące koszty ich przyjęcia przez inne instalacje. W efekcie mieszkańcy płacą coraz więcej za odbiór odpadów. Składowisko odpadów w ZGO S.A. ma określoną pojemność, która cały czas się zmniejsza i znalezienie nowych sposób zagospodarowania tych odpadów jest po prostu koniecznością. Co ważne, termiczne wykorzystanie frakcji poprocesowych jest zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, co znalazło odzwierciedlenie w specjalnym Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Znaczenie przetwarzania odpadów w energię w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Dla kogo jest ITPO?

Spalarnia będzie mogła służyć wyłącznie mieszkańcom Aglomeracji Beskidzkiej, ( miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego? Projekt nie przewiduje sprowadzania (czy może przetwarzania) odpadów z całego kraju, czy zagranicy

Co będzie mogło trafiać do ITPO?

Najważniejszy jest odzysk surowców wtórnych i ich recykling, a do ITPO kierowane mogą być odpady, które nie nadają się do recyklingu tj. balast po mechanicznej obróbce odpadów, paliwo alternatywne RDF, wielkogabaryty bo usunięciu surowców wtórnych, odpady balastowe z kompostowni. Warto podkreślić, że spalanie odpadów nie ma na celu zastąpienia recyklingu, ale jego uzupełnienie, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami przyjętą prze UE

Czy Instalacja emituje odory i inne uciążliwości zapachowe?

Uciążliwość odorowa w takich instalacjach jest zredukowana do minimum poprzez zastosowanie podciśnienia w hali wyładunku oraz miejscu magazynowania odpadów tzw. bunkrze. Powietrze z tych przestrzeni jest zasysane do wewnątrz systemu i wykorzystywane w procesie spalania, przez co nie wydostaje się ono na zewnątrz Instalacji.

Czy Instalacja jest bezpieczna dla środowiska i ludzi?

Tak. Ochrona środowiska i ludzi to priorytet przy projektowaniu i funkcjonowaniu ITPO. Obiekty te wyposażone są w instalacje oczyszczania spalin, które wychwytują i unieszkodliwiają zanieczyszczenia i toksyczne związki, zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT – Best Available Techniques). W efekcie, emisja zanieczyszczeń w spalinach jest na minimalnym poziomie, o wiele niższym od dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Spaliny są przez cały czas monitorowane przez system analizatorów spalin. Obecnie na Świecie jest około 2 000 Instalacji nowej generacji, z czego ponad 500 w Europie, 1 200 w Japonii. Wiele z nich zlokalizowanych jest w centrach miast tj. Wiedeń, Monako, Liberec. Są one nadzorowane przez międzynarodowe środowiska ekologiczne. W Polsce obecnie jest 8 takich instalacji (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Krakoów, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa), które z powodzeniem służą mieszkańcom z ich terenu wytwarzając energię elektryczną oraz cieplną, tym samym zagospodarowując problematyczne odpady.

Co z pozostałościami po procesie?

W procesie termicznego przekształcania odpadów powstają pozostałości poprocesowe: żużle w wyniku spalania i pyły z oczyszczania spalin. Są one odpowiednio zagospodarowywane na terenie instalacji i poddane procesom odzysku. W instalacji odzyskuje się z żużli metale żelazne i nieżelazne, a pozostała frakcja może być wykorzystana jako domieszka do kruszywa budowlanego. Z kolei pyły mogą być użyte jako wypełnienie pustych wyrobisk w kopalniach soli. Tak właśnie polskie i europejskie instalacje zagospodarowują te pozostałości.

Analiza wielokryterialna planowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów dla aglomeracji beskidzkiej

Pobierz plik

Rozwój systemu zagospodarowania odpadami w Bielsku Białej

Pobierz plik

Studium wykonalności aglomeracji beskidzkiej

Pobierz plik

Masz jakieś pytanie?

Chętnie odpowiemy!

    Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych.

    Dziękujemy za zadanie pytania

    Odpowiemy jak najszybciej!