Pytania i odpowiedzi

Dlaczego rozpoczęto rozmowy na temat ITPO?

Problem ze wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, w tym składowania, które nie nadają się do recyklingu oraz lawinowo rosnące koszty ich przyjęcia przez inne instalacje. W efekcie mieszkańcy płacą coraz więcej za swoje odpady. Składowisko odpadów w ZGO S.A. ma określoną pojemność, która cały czas się zmniejsza. Termiczne wykorzystanie frakcji poprocesowych jest zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, co znalazło odzwierciedlenie w specjalnym Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Znaczenie przetwarzania odpadów w energię w gospodarce o obiegu zamkniętym.

 

Dla kogo jest ITPO?

ITPO będzie mogła służyć mieszkańcom Aglomeracji Beskidzkiej tj. miasta Bielsko-Biała oraz sąsiednich gmin.

 

Co będzie mogło trafiać do ITPO?

Najważniejszy jest odzysk surowców wtórnych i ich recykling, a do ITPO kierowane mogą być odpady, które nie nadają się do recyklingu tj. balast po mechanicznej obróbce odpadów, paliwo alternatywne RDF, wielkogabaryty bo usunięciu surowców wtórnych, odpady balastowe z kompostowni.

 

A co z recyklingiem?

Spalanie odpadów nie ma na celu zastąpienia recyklingu, ale jego uzupełnienie, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami przyjętą prze UE

 

Czy Instalacja emituje odory i inne uciążliwości zapachowe?

Uciążliwość odorowa w takich instalacjach jest zredukowana do minimum poprzez zastosowanie podciśnienia w hali wyładunku oraz miejscu magazynowania odpadów tzw. bunkrze. Powietrze z tych przestrzeni jest zasysane do wewnątrz systemu i wykorzystywane w procesie spalania, przez co nie wydostaje się ono na zewnątrz Instalacji.

 

Czy Instalacja jest bezpieczna dla środowiska i ludzi?

Ochrona środowiska i ludzi to priorytet przy projektowaniu i funkcjonowaniu ITPO. Obiekty te wyposażone są w instalacje oczyszczania spalin, które wychwytują i unieszkodliwiają zanieczyszczenia i toksyczne związki, zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT – Best Available Techniques). W efekcie, emisja zanieczyszczeń w spalinach jest na minimalnym poziomie, o wiele niższym od dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Spaliny są przez cały czas monitorowane przez system analizatorów spalin.

 

Co z pozostałościami po procesie?

W procesie termicznego przekształcania odpadów powstają pozostałości poprocesowe: żużle w wyniku spalania i pyły z oczyszczania spalin. Są one odpowiednio zagospodarowywane na terenie instalacji i poddane procesom odzysku. W instalacji odzyskuje się z żużli metale żelazne i nieżelazne, a pozostała frakcja może być wykorzystana jako domieszka do kruszywa budowlanego. Z kolei pyły mogą być użyte jako wypełnienie pustych wyrobisk w kopalniach soli. Tak właśnie polskie i europejskie instalacje zagospodarowują te pozostałości.

 

Czy takie instalacje są bezpieczne?

Obecnie na Świecie jest około 2 000 Instalacji nowej generacji, z czego ponad 500 w Europie, 1 200 w Japonii. Wiele z nich zlokalizowanych jest w centrach miast tj. Wiedeń, Monako, Liberec. Są one nadzorowane przez międzynarodowe środowiska ekologiczne. W Polsce obecnie jest 8 takich instalacji (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Krakoów, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa), które z powodzeniem służą mieszkańcom z ich terenu wytwarzając energię elektryczną oraz cieplną, tym samym zagospodarowując problematyczne odpady.