Ekospalarnia to szansa na nowoczesną, spełniającą surowe normy środowiskowe instalację zamiast wysypiska!

Ekospalarnia to szansa na nowoczesną, spełniającą surowe normy środowiskowe instalację zamiast wysypiska! Aglomeracja Beskidzka generuje 100 tys. ton odpadów rocznie, które można przekazać do ekospalarni. Składowanie odpadów pozostających po sortowaniu znacznie podrożało. Dlatego też w Aglomeracji Beskidzkiej rozpoczęły się rozmowy na temat powstania ekologicznej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Ekospalarnia to szansa dla mieszkańców na zatrzymanie dużych podwyżek w opłatach – mówi Wiesław Pasierbek, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

– Za każdą tonę zdeponowanych na składowisku odpadów bielski Zakład Gospodarki Odpadami odprowadza już 270 zł.

To również bardzo istotny element nowoczesnego, proekologicznego systemu gospodarki odpadami. Dzięki ekospalarni zmniejszymy ilość śmieci składowanych na wysypisku, z których uwalnia się do atmosfery szkodliwy metan. Pamiętajmy też, że miejsce na składowisku z każdym rokiem się kurczy! Gmina Bielsko-Biała dąży do stworzenia systemu gospodarki o obiegu zamkniętym – przypomina Prezes.  Działania miasta nie mogły się rozpocząć bez dokładnej analizy możliwości powstania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów.

– Rada Miejska zobowiązała mnie uchwałą do podjęcia działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów – mówi Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. Dlatego zamówiliśmy Analizę Wielokryterialną, która odpowiada na pytania, czy ekospalarnia
w naszym mieście mogłaby powstać oraz jak dokładnie miałaby funkcjonować, spełniając wszelkie normy i obostrzenia na europejskim poziomie. Ta szczegółowa analiza, której podsumowanie zostało zaprezentowane Radzie Miejskiej 20 października, będzie stanowiła podstawę merytoryczną do rozmowy z mieszkańcami i samorządowcami Bielska-Białej – podsumowuje Prezydent.

Wariant przedstawiony w Analizie Wielokryterialnej dla planowanej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej zakłada dobór rozwiązań z najwyższą starannością pod kątem:

 • minimalizacji oddziaływania środowiskowego
 • maksymalizacji sprawności wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem energii cieplnej
 • optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
 • ergonomii
 • niezawodności
 • remontowalności
 • trwałości.

Przyjęte w analizie rozwiązania są nowoczesne, efektywne i zgodne z aktualnymi konkluzjami dotyczącymi Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, właściwymi Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady, Ustawami i Rozporządzeniami.

Co ma na celu termiczne przekształcanie odpadów?

 • maksymalne zmniejszenie objętości i masy odpadów
 • odzysk ciepła wydzielanego podczas spalania odpadów i następnie jego przekształcenie w energię użyteczną w postaci prądu elektrycznego i ciepła sieciowego
 • odzysk zawartych w odpadach surowców wtórnych – metali
 • przekształcenie pozostałych niepalnych składników odpadów w postać nadającą się do składowania i / lub ewentualnego wykorzystania
 • zmniejszenie emisji ze źródeł wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (elektrownie i elektrociepłownie) opalanych węglem – tzw. substytucję paliw
 • zmniejszenie efektu cieplarnianego powodowanego przez uwalniany ze składowanych odpadów metan.
 • Na wysypisku śmieci leży paliwo do ogrzewania naszych mieszkań- wykorzystajmy je!” – zachęca Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Wiesław Pasierbek.

Warto przypomnieć, że na świecie jest obecnie ok. 2000 podobnych instalacji nowej generacji, z czego ponad 500 w Europie. Wiele z nich zlokalizowanych jest w centrach miast.
Są wyposażone w urządzenia, które wychwytują i unieszkodliwiają zanieczyszczenia. Instalacje są kontrolowane przez całą dobę.

– Recykling nadal jest priorytetem dla naszego miasta, ale nie wszystkie odpady nadają się do ponownego wykorzystania. W Europie dąży się do minimalizowania konieczności tworzenia wysypisk. Trudno się z tym nie zgodzić – podkreśla Prezydent Jarosław Klimaszewski. Na podstawie materiału (Analizy wielokryterialnej) możemy rozpocząć konsultacje z mieszkańcami. Chcemy, aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi.

Realizacja ITPO przyczyni się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm ochrony środowiska dotyczących gospodarki odpadami.

Dużą wagę położono na kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji, w tym zapewnienia odpowiednich rozwiązań systemu przeciwpożarowego oraz zapewnienia zasilania awaryjnego.

Dodatkowo, z inicjatywy Prezydenta Miasta, powołana została Rada Interesariuszy, która ma stanowić organ doradczo-opiniodawczy, a jego główną rolą będzie analizowanie rozwiązań pozwalających optymalizować gospodarkę odpadami na terenie Aglomeracji Beskidzkiej. W skład Rady wchodzić będą m.in. Przedstawiciele Rad Osiedli, środowisk naukowych, stowarzyszeń ekologicznych, a także Radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. – Wierzę, iż dialog i szerokie spojrzenie na sprawę systemu gospodarki odpadami, pozwoli nam wspólnie podołać nowym wyzwaniom w tym zakresie – podkreśla Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

ANALIZA WIELOKRYTERIALNA DO POBRANIA TUTAJ