Co to jest ITPO?

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów To nowoczesny zakład termicznego przekształcania odpadów, w którym odpady komunalne nie nadające się do recyklingu, dzięki spalaniu, będą przekształcane w energię elektryczną i ciepło. Instalacja będzie miała wydajność 100 000 ton /rok

ITPO dla Aglomeracji Beskidzkiej w Bielsku-Białej będzie skutecznym, ekologicznym i bezpiecznym rozwiązaniem w zakresie gospodarki odpadami. Będzie wspierać lokalne bezpieczeństwo energetyczne oraz mieć realny pozytywny wpływ na stabilizację kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów

Inwestycja miejska ma powstać na terenie nieczynnej ciepłowni przy ul. Ks. Józefa Londzina. Jej realizacja pomoże przyczynić się do domknięcia obiegu zamkniętego w zakresie gospodarki odpadami przy zastosowaniu sprawdzonych europejskich standardów oraz rygorystycznych norm ochrony środowiska.

Posłuchaj opinii

Jak obecnie wygląda sytuacja z odpadami w Bielsku-Białej?

W mieście funkcjonuje nowoczesna sortownia odpadów, dzięki której odzyskiwanych jest wiele surowców wtórnych. Działa też nowoczesna kompostownia wytwarzająca produkty poprawiające właściwości gleby (kompost). Jednak nawet przy tych procesach pozostają odpady, które nie nadają się do recyklingu. Część z nich trafia do firm wytwarzających paliwa alternatywne ( trafiające m.in. do cementowni). Znaczna część odpadów poprocesowych trafia do składowania. Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami składowanie jest najgorszym sposobem radzenia sobie z nimi. Od 2025 r. będzie można składować jedynie 30% zebranych odpadów, a od 2035 r. będzie to tylko 10%. Składowanie odpadów na wysypiskach nie jest obojętne dla środowiska m.in. ze względu na emisję do atmosfery gazów składowiskowych czy ryzyko zanieczyszczenia wód i gleby. Składowiska odpadów generują też uciążliwości zapachowe. ITPO (spalarnia) dla Aglomeracji Beskidzkiej w Bielsku-Białej jest skutecznym i bezpiecznym rozwiązaniem w zakresie gospodarki odpadami (znacznie lepszym niż składowanie), dzięki odzyskowi energii z odpadów, co przekłada się na lokalne bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne.

Wiedza

Dlaczego rozpoczęto rozmowy na temat ITPO?

Za względu na problem ze wzrostem kosztów zagospodarowania (w tym składowania) odpadów, które nie nadają się do recyklingu oraz lawinowo rosnące koszty ich przyjęcia przez inne instalacje. W efekcie mieszkańcy płacą coraz więcej za odbiór odpadów. Składowisko odpadów w ZGO S.A. ma określoną pojemność, która cały czas się zmniejsza i znalezienie nowych sposób zagospodarowania tych odpadów jest po prostu koniecznością. Co ważne, termiczne wykorzystanie frakcji poprocesowych jest zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, co znalazło odzwierciedlenie w specjalnym Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Znaczenie przetwarzania odpadów w energię w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Czy Instalacja emituje odory i inne uciążliwości zapachowe?

Uciążliwość odorowa w takich instalacjach jest zredukowana do minimum poprzez zastosowanie podciśnienia w hali wyładunku oraz miejscu magazynowania odpadów tzw. bunkrze. Powietrze z tych przestrzeni jest zasysane do wewnątrz systemu i wykorzystywane w procesie spalania, przez co nie wydostaje się ono na zewnątrz Instalacji.

Dla kogo jest ITPO?

Spalarnia będzie mogła służyć wyłącznie mieszkańcom Aglomeracji Beskidzkiej, (miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego? Projekt nie przewiduje sprowadzania odpadów z całego kraju, czy zagranicy.

Czy Instalacja jest bezpieczna dla środowiska i ludzi?

Tak. Ochrona środowiska i ludzi to priorytet przy projektowaniu i funkcjonowaniu ITPO. Obiekty te wyposażone są w instalacje oczyszczania spalin, które wychwytują i unieszkodliwiają zanieczyszczenia i toksyczne związki, zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT – Best Available Techniques). W efekcie, emisja zanieczyszczeń w spalinach jest na minimalnym poziomie, o wiele niższym od dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Spaliny są przez cały czas monitorowane przez system analizatorów spalin. Obecnie na Świecie jest około 2 000 Instalacji nowej generacji, z czego ponad 500 w Europie, 1 200 w Japonii. Wiele z nich zlokalizowanych jest w centrach miast tj. Wiedeń, Monako, Liberec. Są one nadzorowane przez międzynarodowe środowiska ekologiczne. W Polsce obecnie jest 8 takich instalacji (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Krakoów, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa), które z powodzeniem służą mieszkańcom z ich terenu wytwarzając energię elektryczną oraz cieplną, tym samym zagospodarowując problematyczne odpady.

Co będzie mogło trafiać do ITPO?

Najważniejszy jest odzysk surowców wtórnych i ich recykling, a do ITPO kierowane mogą być odpady, które nie nadają się do recyklingu tj. balast po mechanicznej obróbce odpadów, paliwo alternatywne RDF, wielkogabaryty bo usunięciu surowców wtórnych, odpady balastowe z kompostowni. Warto podkreślić, że spalanie odpadów nie ma na celu zastąpienia recyklingu, ale jego uzupełnienie, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami przyjętą prze UE

Co z pozostałościami po procesie?

W procesie termicznego przekształcania odpadów powstają pozostałości poprocesowe: żużle w wyniku spalania i pyły z oczyszczania spalin. Są one odpowiednio zagospodarowywane na terenie instalacji i poddane procesom odzysku. W instalacji odzyskuje się z żużli metale żelazne i nieżelazne, a pozostała frakcja może być wykorzystana jako domieszka do kruszywa budowlanego. Z kolei pyły mogą być użyte jako wypełnienie pustych wyrobisk w kopalniach soli. Tak właśnie polskie i europejskie instalacje zagospodarowują te pozostałości.

Wyjazd studyjny do Spalarni w Białymstoku

W ramach dialogu społecznego dotyczącego budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej dla mieszkańców organizowane są wycieczki do różnych spalarni na terenie całego kraju. Dzięki wizytom studyjnym można zobaczyć, jak funkcjonuje instalacja oraz dowiedzieć się, jaka jest jej rola w systemie gospodarowania odpadami, a przy okazji rozwiać wszelkie wątpliwości.

Spalarnie w Polsce

W obecnych czasach ITPO to nowoczesne i czyste instalacje. Wystarczy przyjrzeć się tym, które z powodzeniem działają w Polsce oraz na całym świecie, nie wpływając negatywnie na otoczenie. Każda z nich musi spełniać rygorystyczne wymogi środowiskowe i prawne, a praca instalacji znajduje się pod ścisłym nadzorem instytucji kontrolnych.